Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
'Eigenlijk hoop je dat iedereen met elkaar ‘het goede gesprek’ aangaat over wensen en grenzen in de laatste levensfase' (interview)
Publicatie
Interview met Diederik Gommers over het belang van gesprekken over wensen in de laatste levensfase.
'Ik durfde het gesprek aan, óók omdat ik kennis had over wat er mogelijk is' (Pallium-interview)
Publicatie
Sarah Gagestein is taalstrateeg en framingexpert van het bureau Taalstrategie. Voor PZNL deed ze onderzoek naar de beelden van palliatieve zorg die er in de media bestaan.
'Is een hospice een sterfhuis of mag het ook een zorghotel zijn?' (interview)
Publicatie
Is een hospice een sterfhuis of een zorghotel? Deze wat direct geformuleerde vraag zit achter de vraag hoe potentiële hospicebewoners het best naar het hospice geleid kunnen worden dat het best bij hen past.
'We moeten méér praten over de dood om de kwaliteit van zorg te verbeteren' (interview)
Publicatie
Rob Bruntink interviewt arts palliatieve geneeskunde Manon Boddaert over haar proefschrift 'Quality Palliative Care For All -Want it!- Towards death, while alive'.
ACP bij oudere Marokkaanse volwassenen in België: een interview studie
Publicatie
Proactieve zorgplanning (ACP) gesprekken spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van zorgdoelen en -wensen van patiënten. Dit onderzoek richt zich op ACP bij oudere Marokkaanse volwassenen in België, met als doel inzicht te krijgen in hun kennis, ervaringen, opvattingen, belemmeringen en helpende factoren met betrekking tot ACP.
Acceptatie door palliatieve zorg patiënten van subcutaan heparine.
Publicatie
Acceptatie door palliatieve zorg patiënten van subcutaan heparine.
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Activatie van naasten van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Veel naasten van patiënten met gevorderde kanker voelen zich niet goed voorbereid op het bieden van praktische hulp en emotionele steun. In dit verband wordt er ook wel van “naastenactivatie” gesproken: programma’s die naasten aansporen een actieve rol op zich te nemen en hun vaardigheden vergroten, dragen bij aan betere kennis en coping van de naasten, minder zorglast en betere kwaliteit van leven van zowel naaste als patiënt.
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking (brochure)
Publicatie
De handreiking van vier pagina’s is gemaakt om (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te helpen een weloverwogen mening te vormen over mogelijke onverwachte complexe medische situaties.
Advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC'
Publicatie
Advies voor zorgverleners werkzaam op de IC met handvatten hoe om te gaan met patiënten van verschillende culturele achtergronden voorafgaand aan of ten tijde van het staken van levensverlengende behandelingen.
Advies Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: 'Leven met het einde in zicht'
Publicatie
Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt. Het is het laatste deel van een tweeluik over beter samenleven en zorgen met de onontkoombare dood in het vooruitzicht.
Afname van potentieel niet passende zorg aan het einde van het leven van patiënten met kanker tijdens de COVID-19 pandemie
Publicatie
In deze studie vergeleken we de mate van potentieel niet passende eindelevenszorg tussen patiënten overleden voor en tijdens de COVID-19 pandemie.
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
Sinds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
Alle pijlen op jouw palliatieve zorgpeil (column)
Publicatie
Patricia van Marion-Slootmans schrijft in haar column voor e-pal over de bewustwording voor palliatieve zorg bij generalistische zorgverleners aan de hand van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de Zelfevaluatie palliatieve zorg. Peil jouw palliatieve zorgpeil is haar credo.
Alpha-2 receptoragonisten: een casus
Publicatie
In dit artikel wordt een casus beschreven van een patiënt met ernstige, therapieresistente gedragsproblemen ten gevolge van dementie, die succesvol behandeld werd met transdermale clonidine.  
Alpha-2 receptoragonisten: een overzicht
Publicatie
A2-ARA kunnen eventueel ingezet worden bij ernstig zieke patiënten met agitatie, pijn, dyspnoe, opioïd-onttrekking, en spasticiteit. Cardiovasculaire bijwerking moeten nauwkeurig gecontroleerd worden.
Als ernstige neuropathische pijn op de zenuwen werkt, denk dan aan ketamine!
Publicatie
Door middel van een casusbespreking wordt aandacht gevraagd voor moeilijk te behandelen neuropathische pijn. Het artikel bespreekt de mogelijkheid van gebruik van ketamine SC als alle andere behandelingen in eerdere stappen van de richtlijn niet toereikend zijn.  
Als het doek valt... (column)
Publicatie
Als medisch maatschappelijk werker voert Patricia van Marion-Slootmans veel slechtnieuwsgesprekken. Veel ervan zijn haar bijgebleven, omdat ze een bijzonder – of bijzonder triest- verhaal bevatten. Haar column 'Als het doel valt...' beschrijft één van deze gesprekken.
Antipsychoticum niet eerste keus bij delier
Publicatie
Bekend is dat delier bij patiënten in de palliatieve fase in de helft van de gevallen genezen kan door de oorzaak weg te nemen. Diverse prospectieve studies onder deze groep lieten een negatief effect zien van toepassing van haloperidol ten opzichte van placebo.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.